Informacje prawne

Informacje prawne

Niniejsze strony serwisu internetowego MindMade Sp. z o.o.  zostały wykonane jedynie w celach informacyjnych.

Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści w dowolnym czasie bez powiadamiania o tym fakcie.  W związku z tym informacje i dane na stronach serwisu mogą być chwilowo nieaktualne.

Zawarte na witrynie informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.  W celu otrzymania wiążącej oferty prosimy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.
Prosimy pisać na adres: biuro@mindmade.pl

Wszystkie materiały, nazwy i znaki  towarowe umieszczone na stronach serwisu są własnością MindMade Sp. z o.o. lub odpowiednich firm.
Mogą być one wykorzystywane przez strony trzecie jedynie dla identyfikacji produktu lub firmy.

Klauzula informacyjna – osoby fizyczne

 1. Administratorem danych osobowych MindMade sp. z o.o.z siedzibą Pl. Kontytucji 3, 00-647 Warszawa, tel/fax: (+48) 22 627 6696, adres e-mail: biuro@mindmade.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie lub zgłoszenie przesłane przez formularz kontaktowy na stronie http://mindmade.pl/kontakt/
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przypadku korzystania z formularza kontaktowego na stronie http://mindmade.pl/kontakt/.
 4. Podanie danych jest dobrowolne. Dane podajesz w celu umożliwienia nam odpowiedzi na twoje pytanie lub zgłoszenie.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany dla realizacji celu, dla którego są przetwarzane lub tak długo jak regulują to aktualne przepisy prawa, np. przepisów podatkowych do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.  Jeżeli na przetwarzanie danych wymagana jest zgoda – do momentu cofnięcia zgody przez osobę, która ją wyraziła.
 6. Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez podawania przyczyny. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.
  Zgoda może zostać cofnięta poprzez oświadczenie w wiadomości e-mail przesłane na adres: biuro@mindmade.pl
 7. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące nam usługi wsparcia teleinformatyczne, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, jak również inne podmioty z Grupy WB.
 8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.”

 

Klauzula informacyjna – kontrahenci

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (w tym danych osobowych osób fizycznych będących przedstawicielami podmiotu będącego jednostką organizacyjną­ posiadającą lub nieposiadającą osobowości prawnej) jest MindMade Sp. z o.o. z siedzibą Pl. Kontytucji 3, 00-647 Warszawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytania, realizacji złożonego zamówienia, w tym ewentualnych reklamacji (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO), w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie naszych praw.
 3. Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. W związku z realizacją zamówienia Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie, podmiotom, takim jak banki, firmy realizujące usługi kurierskie i przesyłkowe oraz podmiotom powiązanym – w tym spółkom z grupy kapitałowej, do której należy administrator.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zamówienia, w tym w okresie odpowiedzialności za wady, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zrealizowania zamówienia. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa realizacji zamówienia.
 8. Pani/Pana dane nie będą profilowane.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.